Måltidsakademien

19 oktober år 2000 grundades Måltidsakademien, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med uppgift att presentera forskning om måltider utifrån olika perspektiv. Eftersom det är en akademi är syftet att utgöra ett komplement till universiteten.

De perspektiv som Måltidsakademien arbetar med är det ekonomiska perspektivet, energiperspektivet, hälsoaspekter av måltider, det kulturella perspektivet, rätten, det estetiska och slutligen demokratiperspektivet. Vid akademien finns medicinare, humanister, designers och gastronomer, just för att möjliggöra ett mångvetenskapligt arbetssätt. Sedan starten vid millennieskiftet har flera forskare avlagt doktorsexamen vid Måltidsakademien.

Forskning vid akademien

Eftersom Måltidsakademien är en mångvetenskaplig akademi bedrivs forskning inom många olika områden. Några exempel på vad man forskar om inom olika områden är följande.

Energiperspektiv handlar inte bara om näringslära, utan även om sensorik, alltså om hur vi upplever maten med våra sinnen. Här kommer både kvantitativ och kvalitativ metod till användning.  Ett annat närliggande område är hälsan, där forskningen mer och mer börjar intressera sig för de ärftliga faktorernas betydelse. Alla inser att nyckeln till viktnedgång ligger i att förbränna fler kalorier än man får i sig, men vilka kalorier som är farligast varierar från person till person. Så ser åtminstone forskningsläget ut just nu.

Mat är inte bara föda, utan också juridik. Med hästköttskandalerna i färskt minne är det lätt att fråga sig vem som har det juridiska ansvaret när kött med oklart ursprung köps upp i ett land, styckas i ett annat land, tillreds i ytterligare ett annat land och slutligen säljs i Sverige av en kedja med huvudkontor i Tyskland. Den juridiska forskningen kring livsmedel är mer relevant än någonsin, med tanke på livsmedelsindustrins globalisering.

Hand i hand med detta går forskningen om olika länders och regioners traditionella matkultur. Globaliseringen hotar att göra matkulturen mer slätstruken, och det är då viktigt att bevara och dokumentera så många kulinariska traditioner som möjligt, så att de blir möjliga för eftervärlden att uppleva.